Örménykút Község

Hirdetmények

BURSA-2020 A

Örménykút Község Önkormányzata nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2020 A

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás.

BURSA-2020 B

Örménykút Község Önkormányzata nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2020 B

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás.

Hirdetmény - Hársliget Óvoda beiratkozási rendje (2019/2020)

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 25. (csütörtök), április 26. (péntek) 7:30 – 17:00 óra között


A beíratás helyei:

  • Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
  • Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.
  • Örménykút, Tessedik u. 28.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2019/2020-as nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2019. 03. 25.

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (vegyes) hulladék helyezhető el.
Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot!!!

A zsák megvásárlásának feltételei:

Bővebben ...

Hirdetmény szociális tüzifára történő jelentkezéshez

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9. napján megtartott ülésén rendeletet alkotott a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól. A rendelet száma: 9/2018. (X.10.)

A rendelet alapján az Önkormányzat a pályázati igény elbírálását követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Örménykút településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 91 000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 107 000,-Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázati igényt 2018. okt óber 10-én 8 órától 2018. október 31-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26.sz. alatt.

A rendelet teljes szövege és a kérelemnyomtatvány a részletes szabályokkal megtekinthető a www.ormenykut.hu honlapon illetve tájékoztatás és kérelemnyomtatvány kérhető a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26. sz. alatt.

Örménykút, 2018. 10. 10.

Szakács Jánosné
polgármester

Tájékoztató - Arculati kézikönyv, illetve településképi rendelettel kapcsolatos lakossági fórum időpontjáról

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. munkaközi véleményezési szakaszát Örménykút Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Bővebben ...

HIRDETMÉNY - településfejlesztési koncepcióról

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Örménykút Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Bővebben ...

Hirdetmény - Helyi Építési Szabályzat módosítása

Önkormányzatunk a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályától kapott szakmai segítségnyújtás nyomán a Helyi Építési Szabályzat módosítását kezdeményezte. A Helyi Építési Szabályzat módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 42. § szerinti tárgyalásos eljárással történik.

Bővebben ...

Vadászterületek határának megállapítása

A Békés Megyei Kormányhivatal alábbi vadászterületek határának megállapítása, valamint a vadászterülettel érintett tulajdonosi közösség nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozatai a kódszámra kattintva letölthetőek.

Ajánlással érintett vadászterületek kódszáma Ajánlással érintett település megnevezése
952050-104 Csabacsűd
952750-104 Csabacsűd
952850-104 Csabacsűd
953050-104 Csabacsűd
952050-104 Örménykút
952950-104 Örménykút

Tűzvédelem az aratás idején is

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza.

Bővebben ...

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus