I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Elérhetőségi adatok
 2. A szervezeti struktúra
 3. A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

III. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 4. A működés eredményessége, teljesítmény
 5. Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

 1. Éves költségvetések
 2. Számviteli beszámolók
 3. A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

 1. A foglalkoztatottak
 2. Támogatások
 3. Szerződések
 4. Koncessziók
 5. Egyéb kifizetések
 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
 7. Közbeszerzés

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név) Örménykút Község Önkormányzata
2. Székhely 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) postafiók nincs
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-66/293-101
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-66/293-101
6. Központi elektronikus levélcím e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. A honlap URL-je http://ormenykut.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefon: +36-66/293-101

Fax: +36-66/293-101

5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Miskó Bence jegyző
11. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Kedd:  8.00-12.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8.00-12.00 óráig

A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 

A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Bohrát Mária polgármester

Tel: +36-66/293-101, Fax: +36-66/293-101
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miskó Bence jegyző
Tel:+36-66/219-600,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

BOHRÁT MÁRIA polgármester
Tel: +36-66/293-101, Fax: +36-66/293-101
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MOLNÁR JÁNOS alpolgármester

ADAMIKNÉ ZUBERECZ ETELKA képviselő

DEMCSÁK PÁL képviselő

URBÁN MIHÁLYNÉ képviselő

 1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nincs

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nincs

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Örménykút község Önkormányzatának többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, tulajdonrésszel az alábbi gazdálkodó szervezetekben rendelkezik:

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Telefon: +36 (66) 386094
Fax: +36 (66) 386094
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.
Telefon: +36 (30) 839-1592
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: csudszolg.hu

Alföldvíz Zrt.
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: +36 (66) 523-200
Fax: +36 (66) 528-850
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Hulladék újrahasznosítása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Településüzemeltetés, folyékony szennyvíz szippantás.

Alföldvíz Zrt.
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (Főtevékenység)

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Hamza Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviselő: Válkovszki Mihály ügyvezető

Alföldvíz Zrt.
Vezérigazgató: Nagy László

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Alföldvíz Zrt.
198 db 14.000.-Ft értékű = 2.772.000.-Ft,

Regionális Hulladékkezelő Kft.
1,21 % törzsbetét= 100.000.-Ft,

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft
100.000.-Ft

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  Nincs
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nincs 
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nincs

1.5. Lapok

Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincsen

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nincsen
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nincsen

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Kormánymegbízott: Dr. Takács Árpád főispán

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Tel.: (66)622-000 Fax:(66)622-001

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap címe: www.bekeskh.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel.: +36-66-622-000
Fax: +36-66-622-001
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.bekeskh.hu 

 1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nincsen

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nincsen

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXX törvény:

Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Örménykút Község Önkormányzata nem országos illetékességű szerv
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nyomtatványok
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Örménykút község közigazgatási területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nyomtatványok

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nyomtatványok 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nyomtatványok

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

5556 Örménykút, Dózsa György utca 26. és

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-12.00 óráig
Kedd: 8.00-12.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.00 óráig

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nyomtatványok

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nyomtatványok

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás elektronikus program nincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nyomtatványok

2.3. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése,
az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítása,

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás (szolgáltató:
A víziközmű-szolgáltatás ellátásának biztosításáról való gondoskodás magában foglalja a közműves ivóvízellátást, kezelést, melyet a víziközmű szolgáltató biztosít a a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás a közszolgáltatások korlátozás nélkül igénybe vehetők a közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetekhez történő bejelentéssel
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet.

- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet

- Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65.§ (1) bekezdése 74.§ (2) bekezdés 3. pontja 76.§ (1) bekezdése

 2.4. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Örménykút Község Önkormányzatnak saját fenntartású adatbázisa, nyilvántartása nincs
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

egyéb közérdekű adatok (hatósági nyilvántartások)

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

nyilvános

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nincs ilyen költség

2.5. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nincsen
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X.28.) önkormányzati rendeletben lévő szabályozás szerint.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X.28.) önkormányzati rendeletben lévő szabályozás szerint.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X.28.) önkormányzati rendeletben lévő szabályozás szerint.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  Jegyzőkönyvek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Az éves munkatervben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület és bizottsága nyílt ülései korlátozás nélkül látogathatók.

A Képviselő-testületi ülések meghívói.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Képviselő-testület és bizottsága nyílt ülései korlátozás nélkül látogathatók.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A Képviselő-testület meghívói

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Képviselő-testület jegyzőkönyvei tartalmazzák a meghozott döntéseket:

Jegyzőkönyvek

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A Képviselő-testület jegyzőkönyvei tartalmazzák a meghozott döntéseket:

Jegyzőkönyvek

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Rendeletek

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Jegyzőkönyvek

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok jelenleg nincs közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepció, tervezet
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Lásd 4. pont
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testület meghívói

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Lásd 4. pont

2.8. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk www.ormenykut.hu

 2.9. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek

Hirdetmények Hirdetmények 

2.10. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.
Az igénylő a közérdekű adat megismerése iránti igényét írásban benyújthatja az általa írt igénylés formájában A benyújtott igényeket az igényelt adatokat kezelő szervezeti egység adatfelelőse teljesíti. Amennyiben az igény nem az annak teljesítésére illetékes szervezeti egységhez érkezik be, akkor az igényt a szervezetvezetőhöz érkeztetésre és szignálásra kell továbbítani. A jegyző a beérkezett igénybejelentő lap alapján kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.
A szóban benyújtott igényről az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egység jegyzőkönyvet készít, majd a jegyzőkönyv alapján, a kérelem felülvizsgálata után teljesíti az adatszolgáltatást.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre lehet benyújtani. A szervezet bármely más e-mail címére érkezett igényt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre kell azonnal továbbítani. Az igényeket a titkárság kinyomtatja, majd továbbítja a jegyző részére, aki kijelöli az adatszolgáltatásra köteles szervezeti egységet.
A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni.
A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a szervezet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 napon belül tesz eleget.
A szervezet a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült mértékig terjedően – költségtérítést állapít meg.
A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell. A nagyobb terjedelmű – a 20 ív A/4 oldalt elérő vagy azt meghaladó oldalszámú – másolat esetén a költségtérítés előre történő közlése nem mellőzhető.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban, vagy – amennyiben az igény elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg, amennyiben az igénylő nyilatkozatában vállalja a fordítással járó többletköltségek viselését.
Jogorvoslat a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban:
Ha a szervezet a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő az Isztv. 31.§-ban foglalt eljárási rendnek megfelelően – az elutasítás kézhezvételét követő 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles bizonyítani.
A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal 
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
Telefon: 66/219-600
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Miskó Bence jegyző
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Adatlap
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Jelenleg nincs ilyen szerződés 
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Jelenleg nincs ilyen szerződés

 2.11. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Örménykút Község Önkormányzatának különös közzétételi listája nincs 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Örménykút Község Önkormányzatának különös közzétételi listája nincs

III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A Képviselő-testület jegyzőkönyvei tartalmazzák az ellenőrzési jegyzőkönyveket, beszámolókat.

Jegyzőkönyvek

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  Jelenleg nincs

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1.A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Jelenleg nincs

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatait a Békés Megyei Kormányhivatal részére benyújtott hatósági statisztika tartalmazza.

Önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatait a Békés Megyei Kormányhivatal részére benyújtott hatósági statisztika tartalmazza

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Szerkesztés alatt

 3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései


II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóiIII. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Önkormányzati rendelet (njt.hu)

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A polgármester havi illetménye: 520.000.- Ft
A polgármester havi költségtérítése: 78.000.- Ft

Az alpolgármester havi tiszteletdíja: 104.000.-Ft

Az alpolgármester havi költségtérítése: 15.600.-Ft

Szerződések

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve nincs

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nincsen ilyen támogatás
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nincsen ilyen támogatás
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nincsen ilyen támogatás
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nincsen ilyen támogatás

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Örménykút Község Önkormányzatának koncessziós szerződése nincs

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  Önkormányzat által nyújtott támogatások

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nincsen ilyen támogatás

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről