A HVB megállapítja a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester az egyéni listás képviselőválasztás eredményét, mely szerint önkormányzati képviselőként mandátumot kap:

Adamikné Zuberecz Etelka
Bohrát Mária
Molnár János
Urbán Mihályné

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) címezve, a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezést legkésőbb 2019. október 16-án 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezést személyesen a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.) vagy elektronikus levélben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen lehet benyújtani a HVB-nál.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
- a kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (Ve.) 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági névjegyzékbe-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás

A 2019. október 13. napjára kiírt önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az Örménykút településen működő HVB, amely az SZSZB feladatait is ellátja a Ve. 199.§-a alapján megállapította az egyéni listás képviselő-választás szavazóköri eredményét.

A Ve. 307/N §-ában foglaltak szerint a választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesíti az egyéni listás képviselő-választás választás szavazóköri eredményét és megállapítja a szavazás eredményét. A Ve. 200.§-a alapján a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás eredményét és a határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.

A Ve. 202. §-a kimondja, hogy a jegyzőkönyvet két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság jelen lévő tagjai aláírnak.

A fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a választás eredményét a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján állapította meg.

A Bizottság hatáskörét a Ve. 200.§-a és 307/N §-a biztosítja.

A Bizottság határozatát a Ve. 44-49. §-a alapján hozta, fellebbezés lehetőségét a Ve. 221.§ (1) bekezdése, 223-224.§-ai, valamint241. §-a alapján biztosította.

Kasikné Csík Zsuzsanna (HVI vezető): A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény alapján elvégezte a települési, területi és az országos szlovák nemzetiségi választás leadott szavazatainak számlálását, majd az eredményeket a HVI vezetőjének közreműködésével jegyzőkönyvekbe foglalta.

Klimaj György (elnök): javasolja, hogy a települési szlovák nemzetiségi választás jegyzőkönyve alapján hozza meg döntését a Bizottság:

A HVB 5 igen szavazattal ellenvélemény nélkül meghozta alábbi határozatát: