Tárgy: Bohrát Mária 5556 Örménykút, Tessedik Sámuel utca 51. szám alatti lakos egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

 

Örménykút Község  Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) Bohrát Mária (5556 Örménykút, Tessedik Sámuel utca 51.) mint a független egyéni listás jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/G. §-a alapján nyilvántartásba veszi.

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) címezve, a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezést legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. 

 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek személyesen a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.) vagy Örménykúti Kirendeltségén (5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.) vagy elektronikus levélben This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen lehet benyújtani a HVB-nál.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 

- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági névjegyzékbe-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

 

 

 

Indokolás

 

Bohrát Mária független egyéni listás képviselő jelölt a helyi önkormányzati választásra 30 db ajánlóívre nyújtott be igényt a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: HVI). 

Az igényelt ajánlóívek 2019. augusztus 27. napján átadásra kerültek.

Bohrát Mária polgármesterjelölt a Ve. 124. (1) bekezdése alapján 30 ajánlóív, valamint E2 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentésre került a HVB-nál.

A HVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 9.§ (1) bekezdése, valamint a HVI vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt közleményében foglaltaknak megfelelően a jelöléshez szükséges 4 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll.

A HVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án a Ve. 224. § (1-4) bekezdésein, a Ve 225.§-án, a 307/P. § (2) c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.