Tárgy: Adamikné Zuberecz Etelka, 5556 Örménykút, Dózsa György utca 33. szám alatti lakos szlovák nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vétele

 Örménykút Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Örménykút településen a Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet képviseletében, a szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként indulni szándékozó választópolgárt Adamikné Zuberecz Etelka, Örménykút, Dózsa György utca 33. szám alatti lakost nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Örménykút Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.), elektronikus levélben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az illetékes Választási Bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentéstől számított 4 napon belül nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.

 

Adamikné Zuberecz Etelka 5556 Örménykút, Dózsa György utca 33. szám alatti lakos, szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként indulni szándékozó választópolgár, a Ve. 318. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óra előtt, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 15. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvánnyal 2 db ajánlóívet nyújtott be a Helyi Választási Irodánál 

 

A Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat. Ennek során megállapította, hogy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár megkapta a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019.évi határozatának mellékletében meghatározott jelöléshez szükséges 5 érvényes ajánlást, valamint azt is, hogy rendelkezik választójoggal. 

 

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

  

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 318. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 132. §-án, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58-59. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, 330. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.