Tárgy: Molnár Györgyné, 5556 Örménykút, Dózsa György utca 1. szám alatti lakos szlovák nemzetiségi jelölt nyilvántartásba vétele

 Örménykút Község Helyi Választási Bizottsága a 2019. október 13. napjára kitűzött nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Örménykút településen a Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelölő szervezet képviseletében, a szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként indulni szándékozó választópolgárt Molnár Györgyné Örménykút, Dózsa György utca 1. szám alatti lakost nyilvántartásba veszi.

 

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Örménykút Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.), elektronikus levélben ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a jogszabálysértésre hivatkozást vagy a mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továbbá a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás:

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. Az ajánlóíveket a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodánál kell benyújtani. Az illetékes Választási Bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentéstől számított 4 napon belül nyilvántartásba veszi a Ve. 132. §-a értelmében.

 

Molnár Györgyné 5556 Örménykút, Dózsa György utca 1. szám alatti lakos, szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként indulni szándékozó választópolgár, a Ve. 318. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óra előtt, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 15. melléklete szerinti, szabályszerűen kitöltött E3 jelű formanyomtatvánnyal 2 db ajánlóívet nyújtott be a Helyi Választási Irodánál 

 

A Választási Iroda a Ve. 125-127. §-ának megfelelően leellenőrizte az ajánlásokat. Ennek során megállapította, hogy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár megkapta a Nemzeti Választási Bizottság 183/2019.évi határozatának mellékletében meghatározott jelöléshez szükséges 5 érvényes ajánlást, valamint azt is, hogy rendelkezik választójoggal. 

 

A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

  

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 124. § (1) bekezdése és 318. § (2) bekezdése alapozta meg.

 

A határozat az idézett jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 44. § (1) bekezdésén, 46. §-án, 127. § (1) és (3) bekezdésén, 132. §-án, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 58-59. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, 223-224. §-án, 330. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.